Voortgang evaluatie onderzoek

Voor de zomervakantie zijn we begonnen met een evaluatieonderzoek van de Sport Care Plus methode, hoe gaat het daar nu mee?

De deelnemers

In totaal begonnen we met 7 coaches en 7 deelnemers.

Eén van de coaches kreeg al vroeg in het evalutatieonderzoek een nieuwe baan aangeboden, zij is om die reden gestopt met haar deelname.

De andere 6 coaches zijn allemaal nog aan het sporten met hun deelnemers. Eén daarvan heeft zelfs het sportproject al positief afgerond, daarover lees je alles in dit artikel. Ook Sjoerd en Maartje zitten al aan het einde van hun project. 

De anderen zijn nog bezig met hun project of moeten nog officiëel starten. Door de zomervakantie konden veel sportafspraken niet doorgaan. Hierdoor hebben een aantal coaches ervoor gekozen om hun project pas te starten na de vakantie. 

De feedback

We hebben al waardevolle feedback ontvangen van de coaches die al bezig zijn met de uitvoering van hun sportproject. Deze feedback was vooral gefocust op de vraagstelling van ons meetinstrument. 

Huidige formulier:

Het huidige meetinstrument gaat in op hoe het met de sporter gaat op 5 verschillende leefgebieden. Dit zijn vragen met een likertschaal. Bij een likertschaal moet je een score geven, bijvoorbeeld van 0-5 geef aan hoe goed het gaat. We hebben de coaches gevraagd na elke training een meting in te vullen. 

De coaches en sporters gaven de feedback dat deze meting niet relevant genoeg is om na elke training in te vullen. Dit omdat een persoon van week tot week erg kan verschillen in hoe ze zich voelen. Dat iemand één week niet lekker in zijn vel zit kan komen door iets kleins, bijvoorbeeld als ze een nachtje slecht geslapen hebben. 

Daarnaast leverde deze meting de coaches en de sporters geen relevante informatie op die ze bij de training weer zouden kunnen gebruiken. 

Volgens de coaches zouden deze schaalvragen wél nut hebben wanneer je ze op 3 momenten zou invullen, 1) aan het begin van een project, 2) als tussentijdse evaluatie, 3) bij de eindevaluatie. Op die manier kun je kijken wat de veranderingen zijn over een langere periode.

Suggesties:

Als suggesties gaven de coaches aan het meetinstrument meer vorm te geven als een korte reflectie op het sportmoment. Dit kan ook met een likertvraag volgens de coaches, die dan gevolgd zou kunnen worden door wat open vragen. Dit formulier zou zich meer kunnen focussen op hoe het sporten die dag is gegaan en wat de coach de volgende keer anders aan wil pakken. 

In de aangepaste versie waar wij nu mee bezig zijn willen we ook de sporter de mogelijkheid geven om een reflectie in te vullen. Dit heeft een aantal toegevoegde waardes:

  1. Het betrekt de sporter bij de eigen voortgang
  2. Het geeft de sporter mogelijkheid om feedback te geven over de trainingen
  3. Het vergroot de eigen regie
  4. Het geeft de coach informatie, waarmee deze de trainingen kan verbeteren

Voorlopige conclusie

Voor nu lijkt het er dus op dat ons huidige meetinstrument blijft bestaan maar veranderd zal worden in evaluatieformulier.

We zullen een nieuw meetinstrument gaan ontwikkelen. Naar alle waarschijnlijkheid zal dit een reflectietool worden. We stappen dus over: we gaan minder meten en meer reflecteren. Deze keuze hebben we vooral gemaakt omdat de tool voor de coaches en de sporters relevant moet zijn in het gebruik. We willen uiteraard graag een tool ontwikkelen die de coaches en de sporters ondersteunt in hun project.

Deze feedback hebben wij nu van een aantal coaches ontvangen en het is dus pas een voorlopige conclusie. We wachten de feedback van de andere deelnemers nog af en zullen dan ook met die tips weer aan de slag!